За родители

Наука и техникаНАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Втора национална конференция за ученици, студенти и докторанти Информационни технологии и автоматика 2023

В конференцията са поканени да вземат участие ученици и студенти под ръководството на техните учители и преподаватели с представяне на доклад, постер, презентация в следните тематични направления:

Статут »
25-26 април 2023 г Гр.София Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София
Катедра „Автоматизация на производството“
Младежка научна сесия "Физиката за един по-добър свят"

Цел на конкурса
Младежката научна сесия „Физиката за един по-добър свят“ е специфична форма за насочване и насърчаване интереса на учащите се към природните науки, и в частност – физиката, както и с повишаване квалификацията на преподавателите по физика в средните и висшите училища. Тя е пряко свързана с дългосрочната програма на Съюза на физиците в България (СФБ) за постоянна и дългосрочна работа с младите хора.


Статут »
10 – 13 април, 2023 г. гр. София Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, София
Национална ученическа викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя” 2023г.

Целите на викторината са изграждане на умения и навици за действие в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя.

Ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас на училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в страната.

Заявки за участие в националния етап на викторината, придружени с протоколи за класиране на областно ниво, списък с трите имена и дата на раждане на състезателите, резервите и ръководителя, се изпращат в срок до 28.04.2023 г. на следния адрес:

1309 София, бул. Александър Стамболийски №191
Национален дворец на децата (НДД)
Национална викторина “Да запазим децата на пътя” (ст. 408)
Тел.: 02/920 23 17; Факс: 02/ 920 23 27; e-mail: npc.bg@abv.bg


Указание »
9 – 10 май 2023 г. гр. Ботевград НДД, НДПК,ОБЩИНА БОТЕВГРАД,
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ – ОБЛАСТ СОФИЯ
БЧК, СБА - БОТЕВГРАД, РУО - СОФИЯ
Национален исторически конкурс и национална конференция за историческа памет - "Будител"

ПОСВЕТЕН НА 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ И 150 ГОДИНИ ОТ СМЪРТА НА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: В конкурса имат право на участие ученици от цялата страна в гимназиална степен /от VІІІ до ХІІклас/
КАТЕГОРИИ: доклад, историческо есе, компютърна презентация, филм или драматизация
ЦЕЛИ:
Целта е младите хора да се провокират към творческо мислене, възпитание и патриотизъм, уважение и любов към българската история.
- Да се провокира интересът на младите хора към историческото минало на народа ни:
- Да се даде възможност на учащите се чрез изследователска дейност да представят своята гледна точка за значимостта на събитието и ролята на историческите личности:
- Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и приобщаване към българските духовни традиции и ценности.


Регламент »
Статут »
Краен срок за получаване - 07.10.2022г. гр. Варна Община Варна
Фондация „Христо Ботйов”
Фондация „Българска памет“
Регионален исторически музей – Варна
Държавен архив – ВарнаCreated by
Всички права запазени 2014 г.