За родители

Документи

Писмо с изх. 0713-14 от 16.03.2023 г. от заместник-министър д-р Мария Гайдарова относно Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и проект „Успех за теб“ по процедура BG05SFPR001-1.001 „Обща и допълнит


изтегли...

Писмо до началниците на РУО за предстоящите изяви през 2023 г. от НКИИ 2022/2023 учебна година


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР за предстоящите изяви през 2023 г. от НКИИ 2022/2023 учебна година


изтегли...

Отчет за изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2022 година на НДД


изтегли...

Писмо до директорите на РУО във връзка с провеждането на междуинституционално обучение и обмен на опит в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство


изтегли...

Писмо до директорите на ЦПЛР във връзка с провеждането на междуинституционално обучение и обмен на опит в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.