За родители

НДД

Националният дворец на децата (НДД) е най-голямата институция в България за допълнително образование и възпитание, за пълноценно ангажиране на свободното време на децата и младежите и превантивна работа с подрастващите. Той е единственото и уникално по рода си звено на Министерството на образованието и науката (МОН) с национално значение, което предлага целогодишно разнообразни и атрактивни дейности във всички културно-образователни области, осигурявайки подходящи условия за овладяването на необходимите умения и компетенции за успешната реализация на младите хора и усвояването на европейските стандарти на образование, работа и живот.

В НДД децата откриват и развиват своите умения, дарования и таланти в над 50 разнообразни педагогически форми в пет основни направления: “НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”, “ИЗКУСТВА”, “СПОРТ”, ПРЕДУЧИЛИЩНА ШКОЛА “ЛЮБОЗНАЙКО”, ОБРАЗОВАТЕЛНО-ИГРОВИ ЦЕНТЪР „ЗНАМ И МОГА”.

Учебно-възпитателният процес се осъществява по над 200 програми, от добронамерени и предразполагащи децата педагози и специалисти с професионална квалификация, с доказани постижения в съответната област.

Националният дворец на децата разполага с подходяща материална база и оборудване за развитието на разнообразни дейности.

НДД методически подпомага и координира извънучилищната дейност в България и дейността на извънучилищните педагогически учреждения (ИПУ – ЦРД, ЦУТНТ, ОДК, ОбДК, НАОП). Той е основен координатор на инициативите от Националния календар за извънучилищни дейности (НКИД) на Министерството на образованието и науката (МОН), съгласно който ежегодно се провеждат около 70 комплексни национални и международни изяви. На голяма част от тях е основен организатор и домакин.

Националният дворец на децата е член на Европейската асоциация на институциите за свободното време на децата и младежите (EAICY).

В НДД успешно се реализират редица проекти, подпомагащи цялостната дейност и успешното провеждане на многобройните и разнообразни инициативи – кампании, фестивали, конкурси, състезания, олимпиади, изложби, спектакли, концерти.
Специално внимание се отделя на внедряването и прилагането на съвременни образователни технологии в учебно-възпитателния процес, на осъвременяването на уменията на преподавателите с оглед насърчаване на иновациите и развитие на знанието.
Created by
Всички права запазени 2014 г.