За родители

Наука и техникаНАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
ХXVI Национален конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството"

Конкурсът „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" е специфична форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и дейности, свързани с изследване и използване на космическото пространство за мирни цели, за търсене на нови области на приложение на космическите изследвания, за разширяване на възможностите за технологичен космически трансфер. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт - генерал Георги Иванов.

В него могат да участват ученици от 8 до 19 години в следните направления:
1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 19 години)
Идеите могат да бъдат свързани с научни експерименти в областите: физика на Космоса, астрофизика, химия, биология, медицина и др., пряко свързани с изследването и изучаването на Космоса. Техническите идеи трябва да са свързани със създаването и разработването на нови космически прибори, системи за космически връзки, за космически транспорт, за дистанционни изследвания и др.
2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 19 години)
3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 19 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други
4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 19 години) - разработките да са напечатани.
5. Рисунки на тема „Човекът и Космосът" (за ученици от 8 до 19 години)
Рисунките са във формат А3 или А4.


РЕГЛАМЕНТ »
Крайният срок за представяне на проектите във Фондация „Еврика е 24 май 2024 г. Резултатите във всичките направления на конкурса ще бъдат обявени на официалния сайт на Фондация „Еврика“ ( www.evrika.org ) през месец юли 2024 г. Фондация „ЕВРИКА"
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ “ХОРАТА - ЕДНАКВИ И РАЗЛИЧНИ”

• Да активизира интереса на учениците към правната проблематика и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и компетентности, необходими за ролята им на граждани в съвременното общество;
• Да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите;
• Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение към човешкото достойнство и ценност, равноправието и свободата.

УЧАСТНИЦИ:
Ученици от V до ХІІ клас от всички училища и центрове за подкрепа и личностно развитие


Статут »
Протокол от журиране »
Краен срок за получаване на творбите - 30.11.2023 г. София МОН, НДД

Церемонията по награждаването на отличените участници ще се състои на 15.12.2023 г. в Националния дворец на децата.
X НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ”

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: Да се обогати екологичното образование и активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи. Да се засили интереса на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии. Да се насочи вниманието на младите хора към красотата и ценността на природата. Да се провокира въображението и креативността на участниците с цел формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност към опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка. Да се популяризира уникалното природно богатство на българската природа в Национален парк „Рила”.

Статут »
24 ноември 2023 Благоевград МОСВ, Дирекция „Национален парк – Рила”
XII Национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов"

I. ЦЕЛИ:
• Популяризиране личността на Григор Попов,чието име носи конкурсът. Провокиране на участниците да наблюдават света около себе си, да пишат по всички теми и проблеми, които ги вълнуват, излагайки личностна позиция.
• Повишаване интереса на учениците към творческа, изследователска, събирателска и краеведска дейност.
• Популяризиране на добрите новини, възпитаване в социална и гражданска ангажираност, отстояване на позиция; универсалните човешки ценности: доброта, човечност, милосърдие, съпричастност.


Статут »
Март 2024 Разград ХМОН, НДД, РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАД,
ОБЩИНА РАЗГРАД,
ЦПЛР-ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО
Created by
Всички права запазени 2014 г.