За родители

Наука и техникаНАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ “ХОРАТА - ЕДНАКВИ И РАЗЛИЧНИ”

• Да активизира интереса на учениците към правната проблематика и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и компетентности, необходими за ролята им на граждани в съвременното общество;
• Да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите;
• Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение към човешкото достойнство и ценност, равноправието и свободата.

УЧАСТНИЦИ:
Ученици от V до ХІІ клас от всички училища и центрове за подкрепа и личностно развитие


Статут »
Протокол от журиране »
Краен срок за получаване на творбите - 30.11.2023 г. София МОН, НДД

Церемонията по награждаването на отличените участници ще се състои на 15.12.2023 г. в Националния дворец на децата.
X НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ”

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: Да се обогати екологичното образование и активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи. Да се засили интереса на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии. Да се насочи вниманието на младите хора към красотата и ценността на природата. Да се провокира въображението и креативността на участниците с цел формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност към опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка. Да се популяризира уникалното природно богатство на българската природа в Национален парк „Рила”.

Статут »
24 ноември 2023 Благоевград МОСВ, Дирекция „Национален парк – Рила”
XII Национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов"

I. ЦЕЛИ:
• Популяризиране личността на Григор Попов,чието име носи конкурсът. Провокиране на участниците да наблюдават света около себе си, да пишат по всички теми и проблеми, които ги вълнуват, излагайки личностна позиция.
• Повишаване интереса на учениците към творческа, изследователска, събирателска и краеведска дейност.
• Популяризиране на добрите новини, възпитаване в социална и гражданска ангажираност, отстояване на позиция; универсалните човешки ценности: доброта, човечност, милосърдие, съпричастност.


Статут »
Март 2024 Разград ХМОН, НДД, РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАД,
ОБЩИНА РАЗГРАД,
ЦПЛР-ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО
Втора национална конференция за ученици, студенти и докторанти Информационни технологии и автоматика 2023

В конференцията са поканени да вземат участие ученици и студенти под ръководството на техните учители и преподаватели с представяне на доклад, постер, презентация в следните тематични направления:

Статут »
25-26 април 2023 г Гр.София Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София
Катедра „Автоматизация на производството“
Created by
Всички права запазени 2014 г.