За родители

Документи

НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда (Обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.)


изтегли...

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) - ПРОГРАМА


НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) - ПИСМО ДО НАЧАЛНИЦИТЕ НА РУО


изтегли...

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) - ПИСМО ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПЛР


изтегли...

БЮДЖЕТ НА НДД ЗА 2017 ГОДИНА


изтегли...

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния дворец на децата Обн. - ДВ, бр. 18 от 24.02.2017 г.


изтегли...
Created by
Всички права запазени 2014 г.