За родители

Наука и техникаНАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Национален исторически конкурс и национална конференция за историческа памет - "Будител"

ПОСВЕТЕН НА 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ И 150 ГОДИНИ ОТ СМЪРТА НА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: В конкурса имат право на участие ученици от цялата страна в гимназиална степен /от VІІІ до ХІІклас/
КАТЕГОРИИ: доклад, историческо есе, компютърна презентация, филм или драматизация
ЦЕЛИ:
Целта е младите хора да се провокират към творческо мислене, възпитание и патриотизъм, уважение и любов към българската история.
- Да се провокира интересът на младите хора към историческото минало на народа ни:
- Да се даде възможност на учащите се чрез изследователска дейност да представят своята гледна точка за значимостта на събитието и ролята на историческите личности:
- Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и приобщаване към българските духовни традиции и ценности.


Регламент »
Статут »
Протокол »
октомври-ноември 2021 г. гр. Варна Община Варна
Фондация „Христо Ботйов”
Фондация „Българска памет“
Регионален исторически музей – Варна
Държавен архив – ВарнаНационален конкурс "Национален парк Рила-познат и непознат"

В конкурса могат да участват деца и ученици от I до XII клас в сладните направления:
1.Рисунка - I-IVклас, V-VII клас и VIII-XII клас.
2. Разказ - V - VII клас.
3.Есе - VIII - XII клас.
4.Фотография - I - XII клас.
5. Мултимедийна презентация - V-VII клас и VIII - XIIклас.
6. Приложен еко-дизайн - V - VII клас и VIII-XII клас.

Изпращането на творбите да е по пощата и с придружително писмо. Не се допускат творби, изпратени по електронен път.
Краен срок за изпращане - 11.11.2021 г.


Регламент »
Краен срок за изпращане на творбите - 11 ноември 2021 г. Награждаване - 26 ноември 2021 г. Благоевград НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Благоевград
Национален конкурс по гражданско образование “Хората – еднакви и различни”

ЦЕЛИ:
•Да активизира интереса на учениците към правната проблематика и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и компетенции, необходими за ролята им на граждани в съвременното общество;
•Да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите и създаването на правилно отношение и климат на интеркултурализъм;
•Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение към човешкото достойнство и ценност, равноправието и свободата.


Статут »
Конкурсните материали (в три екземпляра) на хартиен носител се изпращат в срок до 03.12.2021 г. София, бул. Александър Стамболийски 191 - Национален дворец на децата МОН, НДД
Турнир на МПО "Млад огнеборец” за преходната купа "Юлиян Манзаров"Правила »
Комплексно класиране »
13 октомври 2020 г. гр. Ловеч МОН, ГДПБЗН-МВР, ММС, НДД, РУО, ЦПЛР, Община Ловеч
Created by
Всички права запазени 2014 г.