За родители

Наука и техникаНАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Турнир на МПО "Млад огнеборец” за преходната купа "Юлиян Манзаров"Правила »
Комплексно класиране »
13 октомври 2020 г. гр. Ловеч МОН, ГДПБЗН-МВР, ММС, НДД, РУО, ЦПЛР, Община Ловеч
Национален конкурс “Родолюбие”Протокол »
ноември 2020 г. гр. София РУО - София-град, НДД
Национален конкурс по гражданско образование “Хората – еднакви и различни”

ЦЕЛИ:
•Да активизира интереса на учениците към правната проблематика и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и компетенции, необходими за ролята им на граждани в съвременното общество;
•Да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите и създаването на правилно отношение и климат на интеркултурализъм;
•Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение към човешкото достойнство и ценност, равноправието и свободата.


Статут »
Протокол с отличени участници »
Конкурсните материали (в три екземпляра) на хартиен носител се изпращат в срок до 30.11.2020 г.; София, бул. Александър Стамболийски 191 - Национален дворец на децата МОН, НДД
Национално състезание “Природата – наш дом” 2021

ЦЕЛ:
Да засили интереса на учениците към проблемите на екологията. Да съдейства за изграждане на ново гражданско поведение и чувство на отговорност за опазване на околната среда.
---------------------------------------------
ОТБОРНО УЧАСТИЕ

ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ


Регламент »
Протоколи Литературно творчество; Наука и техника »
Протокол Рисунка, предмети/костюми от природни и отпадъчни материали »
Разработките и материалите трябва да се представят в Националния дворец на децата (НДД) в срок до 28.04.2021 г. Резултатите ще бъдат обявени до 10.05.2021 г. на сайта на НДД. Национален дворец на децата НДД
Created by
Всички права запазени 2014 г.