За родители

Наука и техникаНАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Изяви Срок на провеждане Място на провеждане Организатори
Национална ученическа викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя” 2022г.

Целите на викторината са изграждане на умения и навици за действие в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя.

Ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас на училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в страната.

Заявки за участие в националния етап на викторината, придружени с протоколи за класиране на областно ниво, списък с трите имена и дата на раждане на състезателите, резервите и ръководителя, се изпращат в срок до 28.04.2022 г. на следния адрес:

1309 София, бул. Александър Стамболийски №191
Национален дворец на децата (НДД)
Национална викторина “Да запазим децата на пътя” (ст. 408)
Тел.: 02/920 23 17; Факс: 02/ 920 23 27; e-mail: npc.bg@abv.bg


Указание »
10 – 11 май 2022 г. гр. Сунгурларе НДД, НДПК,ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ – ОБЛАСТ БУРГАС
РУО БУРГАС, СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР.СУНГУРЛАРЕ, ЦПЛР - ОДК – СУНГУРЛАРЕ,
БЧК – БУРГАС, СБА - БУРГАС
Национален исторически конкурс и национална конференция за историческа памет - "Будител"

ПОСВЕТЕН НА 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ И 150 ГОДИНИ ОТ СМЪРТА НА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: В конкурса имат право на участие ученици от цялата страна в гимназиална степен /от VІІІ до ХІІклас/
КАТЕГОРИИ: доклад, историческо есе, компютърна презентация, филм или драматизация
ЦЕЛИ:
Целта е младите хора да се провокират към творческо мислене, възпитание и патриотизъм, уважение и любов към българската история.
- Да се провокира интересът на младите хора към историческото минало на народа ни:
- Да се даде възможност на учащите се чрез изследователска дейност да представят своята гледна точка за значимостта на събитието и ролята на историческите личности:
- Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и приобщаване към българските духовни традиции и ценности.


Регламент »
Статут »
Краен срок за получаване - 07.10.2022г. гр. Варна Община Варна
Фондация „Христо Ботйов”
Фондация „Българска памет“
Регионален исторически музей – Варна
Държавен архив – ВарнаНационален конкурс "Национален парк Рила-познат и непознат"

В конкурса могат да участват деца и ученици от I до XII клас в сладните направления:
1.Рисунка - I-IVклас, V-VII клас и VIII-XII клас.
2. Разказ - V - VII клас.
3.Есе - VIII - XII клас.
4.Фотография - I - XII клас.
5. Мултимедийна презентация - V-VII клас и VIII - XIIклас.
6. Приложен еко-дизайн - V - VII клас и VIII-XII клас.

Изпращането на творбите да е по пощата и с придружително писмо. Не се допускат творби, изпратени по електронен път.
Краен срок за изпращане - 11.11.2021 г.


Регламент »
Протокол »
Краен срок за изпращане на творбите - 11 ноември 2021 г. Награждаване - 26 ноември 2021 г. Благоевград НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Благоевград
Национален конкурс по гражданско образование “Хората – еднакви и различни”

ЦЕЛИ:
• Да активизира интереса на учениците към правната проблематика и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и компетентности, необходими за ролята им на граждани в съвременното общество;
• Да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите;
• Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение към човешкото достойнство и ценност, равноправието и свободата.


Статут »
Протокол от журиране »
Крайният срок за получаване на творбите е 25.11.2022 г. София, бул. Александър Стамболийски 191 - Национален дворец на децата МОН, НДД
Created by
Всички права запазени 2014 г.